Regulamin

1. Zlecanie i zamieszczanie ogłoszeń drobnych jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. Ogłoszenie drobne może zawierać maksymalnie 160 znaków łącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi.

3. Treść ogłoszeń nie może być sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego:

- nie przyjmujemy ogłoszeń o charakterze negatywnym, oceniającym i porównawczym, których treść może być obraźliwa lub niezgodna z prawdą,

- nie przyjmujemy ogłoszeń dotyczących leków.

- nie przyjmujemy ogłoszeń towarzyskich,

- ogłoszenia z branż medyczne, lekarskie, zdrowie, które wskazują na udzielanie świadczeń lekarskich, muszą zawierać nazwisko lekarza.

- ogłoszenia pośredników z branży Nieruchomości muszą w treści zawierać nazwę Biura Nieruchomości.

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, reklam, zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia i przekazania do publikacji, bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo poprawienia ogłoszenia tak aby było zgodne z zasadami pisowni polskiej.

5. Cena za publikację ogłoszeń jest ustalona na podstawie obowiązującego w dniu złożenia zamówienia cennika, który znajduje się na stronie internetowej i stanowi integralną część ninejszego regulaminu.

6. Data publikacji nastąpi według życzenia zlecającego, o ile ogłoszenie zostanie przesłane:

- termin zwykły do godz. 24:00

7. Ceny podane w ceniku są cenami netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.

8. W przypadku odmowy publikacji ogłoszenia kwota do zwrotu przekazywana jest zleceniodawcy w postaci przelewu na konto bankowe.

9. Reklamacje za publikowane ogłoszenia są przyjmowane w ciągu 7 dni od daty reklamowanej emisji.

10. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez klienta prawa do reklamacji.

11. Dane osobowe są przechowywane z zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.